KTAMS: “KAMUDAKİ SORUNLAR ‘FERMAN’ OLDU”

KTAMS Başbakanlık önünde eylem  yaptı,   “Padişah Fermanı”nı kapıya astı. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, “ülkedeki ve kamudaki sorunlar ferman oldu ancak konuşacak hükümet yok” diyerek beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Başbakanlık önünde kamudaki sorunlara çözüm istedi.

“Sorunların giderilmesi için maddi kaynak gerekmiyor”

Sembolik “padişah fermanı” şeklinde düzenlenen sorunların yer aldığı kağıdı Başbakanlık kapısına asan Kaptan, kamuda tespit ettikleri sorunların giderilmesi için maddi kaynak gerekmediğini, çalışan ve halkının daha iyi hizmet alacağını düşünen kararlı bir hükümetin çözebileceği sorunlar olduğunu kaydetti. Kaptan, son hükümet dönemi sonrası halktan aldığı oylarla hükümet olan CTP-BG ile DP-UG’den, ülkedeki sorunların çözümü konusunda ümitli olduklarını, göreve başlamasının ardından bakanlıkları gezdiklerini, sorunları anlattıklarını ancak aradan zaman geçmesine rağmen çözüm bulamadıklarını söyledi.

“Hükümetin dinleme becerisi bile yok”

Kaptan, sorunların büyük olduğunu, bu yüzden tüm bakanlıkları gezerek diyalog aradıklarını ancak hükümetten dinleme becerisi bile göremediklerini belirterek, hem kamuda hem özelde çöküntüler meydana geldiğini, hükümetin sadece konuştuğunu, plan programdan bahsettiğini ama insanların bunu günlük hayatında göremediğini anlattı. Sorunların büyüdükçe padişahlık dönemindeki fermanlar gibi uzadığını, ama sorunları çözmek için yetkili bulamadıklarını ifade eden Kaptan, şimdi yine seçimlerin geldiğini ve bu partilerin halktan nasıl oy isteyeceğini merak ettiklerini söyledi.

Sorunlar “ferman” oldu…

KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan da, KTAMS’ın kamuda belirlediği sorunları bir “ferman” şeklinde hazırlanan kağıttan okudu.

KTAMS’ın kamuda belirlediği ve çözüm beklediği konular şöyle:

“Kamu Görevlileri Yasası Madde 135’e aykırı davranılarak kurulmayan protokol masasının kurulması ve sonuçlandırılması,

Kamu Görevlerinin Aylık Maaş ve Ücretlerini Düzenleyen (GÖÇ) yasanın kaldırılması,

Sağlık Bakanlığı’na bağlı dairelerin teşkilat yasalarının günümüz koşullarına uyumunun sağlanması adına Teknik Kurul çalışmalarının ivedi olarak sonuçlandırılması,

Geçici Memur statüsünün Kamu Görevlileri Yasası’ndan kaldırılması nedeni ile bu statüde başka istihdam yapılamayacağından geçici memurlara iş güvencesi sağlanması adına yasa çalışması yapılması,

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’na bağlı Merkezi Cezaevi çalışanlarının görev ve yetkilerini düzenleyen yasanın meclis alt komitesinde görüşüldüğü sırada alınan erken seçim kararı nedeni ile yasa çalışması kadük olmuştur. Bir an önce bu yasanın meclisten geçirilmesi ve günümüz koşullarına uygun yeni Cezaevi Binasının inşa edilmesi,

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’na bağlı Şehir Planlama Dairesi teknisyen kadrosunda çalışan kamu görevlisi sayısının teşkilat yasasında belirtilen sayıdan fazla olması nedeni ile derece terfilerinde mağduriyet yaşanmaktadır. Bu çerçevede bir önceki hükümet döneminde Tapu Dairesi’nde yapıldığı gibi Şehir Planlama Dairesi’nde teşkilat yasası değişikliği yapılarak kadro artırımına gidilmesi;

Lİmasol Türk Kooperatif Bankası’ndan haksız bir şekilde durdurulan çalışanların işe iadesi sağlanmalı ve yasalara aykırı durdurma işlemi yapanların cezalandırılması,

Kamuda ve özel sektörde sendikal örgütlenmenin teşvik edilmesi;

Kamuda istihdam edilen eski KTHY çalışanlarının KTHY’de çalıştıkları yıllarına karşılık barem içi ilerlemeleri yasada öngörülmesine rağmen maalesef uygulama farklı olmuş ve çalışanlar mağduriyet yaşamıştır. Eski KTHY çalışanlarına yasal hakları olan KTHY’de çalıştıkları her yıla karşılık bir barem içi artışları bir an önce verilmelidir. Ayrıca Şirketler Mukayyitliği tarafından şirket bilançosunun bir an önce hazırlanıp eski KTHY çalışanlarının alacaklarına binaen ödeme yapılması,

2008 yılında değiştirilen TÜFE ana grup ağırlıklarının emek örgütlerinin de katkısı alınarak toplumun büyük bir kısmını oluşturan emekçilere göre yeniden belirlenmesi;

Kamu görevlileri yasasında açıkça belirtilmesine rağmen hizmet içi eğitimler dairelerde yapılmamaktadır. Kamuda verimlilikten bahsettiğimiz bu günlerde hizmet içi eğitimlerin yapılmamasıyla kamu çalışanları günün koşularına göre kendini geliştirememektedir. Bu olumsuzluğun giderilmesi için biran önce dairelerde hizmet içi eğitimlere başlanması;

‘On call’ ödeneğinde kamu çalışanları arasında farklı uygulamalar yapılmakta, bu da kamu çalışanlarının verimliliğini azaltmakta, motivasyonunu düşürmektedir. Bazı dairelerde on call ödeneği verilirken bazı dairelerde bu ödenek verilmemektedir . Kamunun bütünlüğü ve devamlılığı göz önüne alındığı zaman bu durum çalışanlar arasında eşitsizlik yaratmakta ve çalışanları olumsuz etkilemektedir. Hiç kimsenin angarya çalıştırılamayacağı gerçeğinden hareketle bu konuda geneli kapsayacak bir düzenleme yapılması;

2008 yılında Sosyal Güvenlik Yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte Kamu Görevlilerinden de artık İhtiyat Sandığı kesintisi yapılmakta olup bu çerçevede İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulunun oluşumunda yeni iştirak sahibi çalışan temsilcilerinin de yer alması yönünde yasa çalışması yapılması;

Kamu-Net’in ivedi olarak hayata geçirilmesi. Özellikle merkezi işlem yapan (Sosyal Sigortalar Dairesi, Çalışma Dairesi, Muhaceret Dairesi, Tarım Dairesi, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Hizmetler Dairesi v.b.) bilgisayar ve internet sistemi altyapılarının tamamlanıp ortak bilgi işlem ağına geçilmesi ve devlette bürokratik işlemler yerine hızlı ve kaliteli hizmete geçilmesinin teşvik edilmesi;

Genel bir araştırma yapılıp ihtiyaç fazlası olan RHA plakalı araçların ihtiyaç duyulan dairelere aktarılması;

Devlet Dairesi Binalarının tek mesai sistemine uygun binalar haline dönüştürülerek mutfak ve yemek odaları yapılması ve engellilere uygun bir şekilde yeniden yapılandırılması;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ve Lefkoşa Çocuk Yuvasında çalışanlar, çalışma saatlerinin üzerinde çalıştırılmakta ve bu fazla saatlere karşılık ödenek alamadıklarından Anayasaya aykırı bir şekilde Angarya çalıştırılmaktadırlar. Bu sorunun çözülmesine yönelik bir an önce yeni istihdam yapılmalı ve çalışma saatleri yeniden düzenlenmesi;

UBP Hükümeti yetkililerince alınan karar doğrultusunda yasalara aykırı bir şekilde Toprak Ürünleri Kurumu’nda memur statüsünde çalışanların maaşlarından geriye dönük kesinti yapılmakta olup bu yasa dışı uygulamanın biran önce son bulması;

DPÖ verilerine göre 2011’de yıllık enflasyon % 14.72 olarak gerçekleşmiş, 2011 yılı döviz sepetine göre ise TL % 25 gerilemiştir. Hayat Pahalılığı ödeneğinin 2011 yılı için dondurulması ve maaşlara yansıtılmaması ile birlikte kamuda ve özel sektörde asgari ücretli çalışanların alım gücünde ciddi gerilemeler olmuştur. Bu çerçevede yukarıdaki durum tespiti tescil edilmeli ve çalışanların kayıplarının bir bölümünün telafi edilmesi,

Gelir vergisi hesaplamasında asgari ücretin %110’nu muafiyet olarak uygulanması,

Asgari ücretin saptanmasında, yeni yaşam koşulları dikkate alınarak aile yaşamına yetecek düzeyde olmalı. Yoksulluk sınırının dikkate alınarak belirlenmesi;

Dairelerinde nakit tahsilat işlemi yapıp diğer dairelerden farklı olarak vezne tahsisatı almayan kamu görevlilerine de vezne tahsisatı verilmesi;

İhtiyat Sandığı Yasasında yapılan değişiklik nedeniyle Şubat 2012 tarihinden itibaren, kamuda çalışan İşçi ve Memurun İhtiyat Sandığı’na ödediği prim oranlarında, memur statüsünde çalışanlar aleyhine eşitsizlik doğmuştur. Bu eşitsizliğin ortadan kaldırılması için gerekli yasal çalışmanın yapılması;

Özürlüler Yasası kapsamında ve Geçici Memur statüsünde istihdam edilen personele, başarılı olarak bitirdiği yüksek öğrenimdeki her yılına karşılık barem içi artış verilmesi yönünde gerekli yasal düzenlemenin yapılması;

Kamu Görevlileri Yasasının 58/4 B maddesine göre kadro fazlası olarak derece terfisi alanların bulundukları derecenin asıl kadrolarına müracaat edebilmeleri için yasal düzenleme yapılması;

Özelde Sosyal Sigortalar Yasasına tabi çalışıp, Kamu Hizmeti Komisyonunca yapılan sınavda başarılı olup, Kamuya atanması nedeni ile Sosyal Güvenlik Yasasına dahil olan ve iki sosyal güvenlik sistemi arasındaki yasal boşluktan dolayı yaşanan mağduriyetlerin çözülmesine yönelik gerekli yasal düzenleme yapılması ;(Ör: Evlilik Yardımı vb.)

Eşel-Mobil sisteminin anayasasının değişmez maddeleri arasında yer alması;

Hayat pahalılığı hesaplamasında kullanılan kriterlerin günümüz koşullarına uygun ve gerçekçi duruma getirilmesinin sağlanması. UBP hükümeti tarafından iki aydan altı aya çıkarılan eşel mobil uygulamasının tekrar değiştirilerek iki ayda bir maaşlara konsolide edilecek şekilde yasal düzenleme yapılması;

Hayat pahalılığı hesaplanırken, vergiler ve harçlarda yapılan zamların da dikkate alınması;

Hayat pahalılığı hesaplamaları DPÖ ve yetkili sendikaların katılımıyla oluşturulacak bir kurulla yapılması;

Akaryakıt fiyatlarına yapılan artışlara bağlı olarak, yolluk ücretlerinin yeniden düzenlenmesi,

Üçlü kararname sisteminin daraltılarak müşavirlerin etkin ve verimli çalışmalarının sağlanması;

Siyasi kamu görevlisi olmayan 17B,17Ave 18B sınıflarında bulunan yöneticilere de diğer hizmet sınıflarında olduğu gibi “B” VE “A” kademeleri yasal olarak düzenlenmesi;

Ortaokul mezuniyeti gerektiren hizmetler sınıfı ile odacılar ve şoförler için ‘B’Memur ve ‘A’ Memur düzenlemesi yapılması;

Ortaokul hizmet sınıfında bulunanlara yaptıkları ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitimleri için her yılına bir kademe ilerlemesi verilmesi;

Ek mesai gerektiren görevleri yapan kamu görevlilerinin, ek mesailerinde yaratılan yeni katsayılar önceki uygulamalardaki gibi hafta arası bire bir buçuk, hafta sonu bire iki olacak şekilde yeniden düzenlenmesi;

Sosyal Devlet ilkesi gereği, tüm vatandaşlar kamusal bir hak olan sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanması;

Vardiya çalışan kadrolu hemşireler gibi, geçici hemşirelere de vardiya tahsisatı alabilmesi için yasal düzenleme yapılması;

Kamu Görevlileri Yasası 105. maddesinin 6. fıkrasında belirtilen Vardiya Tüzüğünün acilen hazırlanıp hayata geçirilmesi, 44/2006 sayılı derece terfis kapsamında hak kazananlara bu yasanın uygulanması;

Kamu Sağlık Çalışanları Yasası kapsamında kadrosu kaldırılan aşçıların Kamu Görevlileri Yasası 84. Madde çerçevesinde intibaklarının yapılması;

Kadrosu TSHD’de olan, fakat YTKD’ne bağlı Lefkoşa Devlet Hastanesi ’nde çalışan personelin kadrosunun bulunduğu yere nakledilmesi;

Hastanelerde ve Sağlık Ocakları’nda güvenlik önlemlerinin artırılması;

Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm dairelerde açık olan kadroların ilk atama ve münhallerinin ilan edilmesi;

Kadrosu kaldırılan Hemşirelik Okulu Eğitmenleri ile ilgili belirsizliğin ortadan kaldırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması;

Kanser hastaları ve acil tedavi gerektiren hastaların eczanelerde bulunmayıp, Sağlık Bakanlığı tarafından tedarik edilen bazı ilaçların ithalinde yaşanan aksaklıkların veya getirilen ilaçların Hindistan, Çin malı gibi düşük kalitede ilaçlar olmasından dolayı yaşanan sorunların giderilmesi.”

KTAMS, yarın da İçişleri Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi’nde teknisyen kadroları ile ilgili 09.00-11.00 saatleri arasında uyarı grevi yapacağını bildirdi. KTAMS, grev sırasında saat 10.00’da da basın açıklaması yapacak.

TAK

0 Paylaşımlar

Be the first to comment

Leave a Reply