Ombudsman Raporu Yayınlandı: Vakıflar İdaresini Yasadışı İcraatlarla Zarara Uğrattılar

Yüksek Yönetim Denetçisi(Ombudsman) Emine Dizdarlı Vakıflar İdaresi ile ilgili raporunu yayınladı.

Raporda, Vakıflar İdaresi’ni büyük zarara uğrattığı vurgulanıyor.

Özellikle Genel Müdür İbrahim Benter’in döneminde, vakıf arazi ve mallarının gerici derneklere golifa gibi dağıtıldığı, kamu kaynaklarının gereksiz israf edildiği, vakfın adının siyasi şovlara alet edildiği ve bir arazinin İmam Hatip Okulu açmak için kiralandığı biliniyor.

(… Yönetim Kurulu Kararıyla Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. İbrahim F. Benter’e 2018 yılı Ramazan Ayı boyunca çeşitli bölgelerde halka verilmesi öngörülen iftar yemekleri için 1,500,000 Türk Lirası harcama yetkisi verildiğini, söz konusu hizmet alımı için ihaleye çıkılmadığını, bu durumun ilgili mevzuata, hak ve nisfet kurallarına aykırı olduğunu…)

(…Halil Tunç’un kira borcu olan 25,340.50 Sterlin’i Kıbrıs Vakıflar İdaresi kendi ödemiş ve bununla kalmayıp Sayın Tunç’a ek olarak 44,650 Sterlin ödeme yapmıştır…)

Raporun tümü şöyle:

OMBUDSMAN RAPOR: VAKIFLARDA YASADIŞI İCRAATLAR

Sayın Öntaç Düzgün, 6 Haziran 2018 tarihli K/68/2018 sayılı Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Kararıyla Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. İbrahim F. Benter’e 2018 yılı Ramazan Ayı boyunca çeşitli bölgelerde halka verilmesi öngörülen iftar yemekleri için 1,500,000 Türk Lirası harcama yetkisi verildiğini, söz konusu hizmet alımı için ihaleye çıkılmadığını, bu durumun ilgili mevzuata, hak ve nisfet kurallarına aykırı olduğunu ve yine Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu’nun 12 Ekim 2017 tarihli K/332/2017 sayılı Kararı ile Mağusa Kazasında Halil Tunç ve Enver Özelmas’a müştereken kiralanan taşınmaz mala ilişkin alınan Kararın taraflar arasında yapılan Kira Sözleşmesi hükümlerine ve 73/1991 sayılı Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasasına aykırı olduğunu iddia ederek konunun Dairemiz tarafından soruşturulmasını talep etmiştir.

Yapılan başvuru üzerine konu, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Yasası kuralları çerçevesinde incelenmiş ve ekte sunulan rapor hazırlanmıştır.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu’nun 12 Nisan 2018 tarihinde aldığı K/7/2018 sayılı Karar tahtında Ramazan ayının kardeşliği, paylaşmayı arttıran ve bu sayede vatandaşları bir araya getirmek amacıyla Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından değişik günlerde farklı köylerde iftar sofrası düzenlenmesine; Genel Müdür Sayın Prof. Dr. İbrahim Benter’e tüm Ramazan ayı harcamalarının 180,000Türk Lirası’na kadar olan kısmının Hayır Sosyal ve Kültürel Yardımlar Kaleminden ödenmesine; geriye kalan 1,500,000 Türk Lirasına baliğ olan harcamanın ise (T.C kaynaklı) KKTC Maliye Bakanlığı’nda İdare adına bloke edilen Sosyal Sorumluluk Projeleri’nden karşılanmasına ve iftar yemek alımının Vakıflar İdaresi ve Bağlı İşletmeleri’nin Satın Alma, İhale ve İnşaat Hizmetleri Temin Tüzüğü’nün 7 (2) maddesi çerçevesinde elden teklif alma yöntemiyle yapılmasına ve ilgili etkinliklerde Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ali Bardak’ın görevlendirilmesine karar vermiştir.

Bu Karardan sonra Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu 6 Haziran 2018 tarihli K/68/2018 sayılı Kararı alarak Ramazan Ayı boyunca finansmanı Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti tarafından karşılanacak olan iftar organizasyonlarının harcamalarının ödenmesi için Genel Müdür Prof. Dr. İbrahim Benter’e yetki verilmesine karar vermiştir. İlgili tarihte Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti tarafından karşılanacak olan iftar organizasyonları için 1,500,000 Türk Lirası meblağ ayrılmıştır.

Görüleceği üzere, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu 12 Nisan 2018 tarihli K/7/2018 sayılı Kararı tahtında Ramazan Ayı boyunca köylerde farklı günlerde iftar yemeklerinin verileceğini, harcamaların hangi kalemden yapılacağını ve bahse konu organizasyonlar için hangi yöntemle ihaleye çıkılacağı hususunu düzenlemiştir. Yine Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu 6 Haziran 2018 tarihli K/68/2018 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 12 Nisan 2018 tarihli K/7/2018 sayılı Kararda belirtilen harcama tutarlarının ödenmesi için Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin en üst amiri olan Genel Müdür Sayın İbrahim Benter’e yetki vermiştir.

73/1991 sayılı Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasasının 23’üncü maddesi Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu’na mali işlemleri ve ihale işlerini düzenleyici tüzükleri hazırlama yetkisi vermektedir. Ancak söz konusu Tüzüklerin Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulması gerekmektedir. Bu yetkiye istinaden KKTC Bakanlar Kurulu Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Kuruluş, Görev ve Esasları Yasası’nın 23’üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak Vakıflar İdaresi ve Bağlı İşletmeleri’nin Satın Alma, İhale ve İnşaat Hizmetleri Temin Tüzüğü’nü yapmıştır. Mezkûr Tüzük, Vakıflar İdaresi ve Bağlı İşletmelerinin Satın Alma ve İhale işlerinde uygulanacak hususları kapsamaktadır. Söz konusu Tüzüğün amacı Vakıflar İdaresi ve bağlı işletmelerinin ekonomik, ticari, mali, sosyal, kültürel, dini ve idari faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan her türlü yatırım, demirbaş, emtia, malzeme, yedek parça ve hizmetlerinin temin edilmesi ve en uygun şartlarda satın alınmasında ve ihalesinde başvurulacak usul ve yöntemleri düzenlemektir. İdarenin kendi birimleri arasında, Devletten, yerel yönetimlerden, kamu nitelikli kuruluşlardan yapılan mal ve hizmet alımları ile İdareye bağlı işletmelerin et ve tavuk haricindeki yiyecek içecek alımları bu Tüzük kapsamında değildir. Söz konusu Tüzüğün 6’ıncı maddesinde yapılan değişiklik neticesinde Vakıflar İdaresi ve bağlı işletmelerin faaliyetleri kapsamında her türlü yatırım, demirbaş, emtia malzeme, yedek parça ve hizmetlerin temin edilmesi ve inşaat hizmetlerinin uygun şartlarda satın alınmasında, mal ve hizmet alımları için 15,000 Türk Lirası’na (On Beş Bin Türk Lirası) (KDV dâhil), servis, bakım, onarım, inşaat ve tesisat işleri  (malzeme ve işçilik dâhil) için 25,000 Türk Lirası’na (Yirmi Beş Bin Türk Lirası) kadar olan işler ihale gerektirmeksizin Genel Müdür’ün kararı ile gerçekleştirilir, 25,000 Türk Lirası’ndan (Yirmi Beş Bin Türk Lirası) yirmi asgari ücrete kadar olan ihtiyaçlar, Şube Müdürünün önerisi, Genel Müdürün onayı ve İhale Komisyonu’nun kararı ile ihaleye çıkılarak karşılanır.

Yine Vakıflar İdaresi ve Bağlı İşletmeleri’nin Satın Alma, İhale ve İnşaat Hizmetleri Temin Tüzüğü’nün 7’incı maddesi Satın alma, İhale ve İnşaat Hizmetlerinin temin yöntemlerini düzenlemektedir. Satın alma, ihale ve inşaat hizmetlerinde, Genel Müdürlükçe hazırlanan şartname çerçevesinde kapalı zarf usulü ve ilan yoluyla teklif kabul etme, elden kapalı zarf usulü teklif kabul etme ve özel durumlarda mal ve hizmet temin etme yöntemlerinden yararlanılır.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, söz konusu Tüzüğün 7’inci maddesinin 2’inci fıkrası uyarınca ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu’nun 12 Nisan 2018 tarihli K/7/2018 sayılı Kararı gereğince elden teklif alma yöntemi ile 3 teklif almıştır.

Vakıflar İdaresi ve Bağlı İşletmeleri’nin Satın Alma, İhale ve İnşaat Hizmetleri Temin Tüzüğü’nün 9’uncu maddesi uyarınca kurulan Satın Alma, İhale ve İnşaat Hizmetleri Temin Komisyonu, Vakıflar İdaresi’nin iftar yemeği ihalesi ile ilgili olarak 18 Nisan 2018 tarihinde usulüne uygun olarak toplanarak elden alınan teklifleri değerlendirdiğini, 2018 yılı iftar organizasyonu için en düşük teklifi veren Engin Yücelen Gift Shop Ltd’e (Kırlangıç Catering) verildiğini, bilahare tekliflerin Komisyon tarafından değerlendirme aşamasında 13 Türk Lirası olan teklifin 11,90 Türk Lirasına düşürülmesi neticesinde ihalenin sonlandırıldığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla Satın Alma, İhale ve İnşaat Hizmetleri Temin Komisyonu’nun ve/veya Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 2018 yılı Ramazan ayı için düzenlemiş olduğu iftar organizasyonu ile ilgili işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde usulüne uygun olarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle bu konudaki şikâyetin yersiz olduğu anlaşılmaktadır.

Sayın Öntaç Düzgün, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu’nun 12 Ekim 2017 tarihli K/332/2017 sayılı Kararı doğrultusunda Mağusa Kazasında kâin Ayluga Mahallesi hudutları dâhilinde Pafta/Harita V/H XXXIII 12.I.I.III & XXXIII. II.3.II IV Blok: A Parsel No:86’da bulunan taşınmaz malın Sayın Halil Tunç ve Sayın Enver Özelmas’a kiralanmasına ilişkin Kararın mevzuata aykırı olduğunu, söz konusu kiracıların borçları olmasına rağmen bahse konu taşınmaz malın Vakıflar İdaresine iadesi için kiracıların borcu olan 25,430.50 Sterlin’in Vakıflar İdaresi tarafından ödendiğini, Sayın Halil Tunç’un söz konusu taşınmaz malı iade veya tahliye etmesi karşılığında da kendisine 44,650 Sterlin ödendiğini, bunu müteakip konu taşınmaz mal kreş olarak kullanılmak üzere Gazimağusa Belediyesi’ne kiralandığını ve Yönetim Kurulu Kararında belirtilen peşinat tutarı olan 70,000 Sterlin’in Vakıflar İdaresi tarafından tahsil edilmediğini iddia etmiştir.

Bu konuda yaptığımız soruşturmada, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Başkanlığı söz konusu taşınmaz malı çocuk köyü, anaokulu, kreş inşası yatırımı yapılması maksadı ile 1 Aralık 2005 tarihinden 30 Kasım 2015 tarihine kadar Sayın Halil Tunç ve Sayın Enver Özelmas’a kiralayarak 14 Aralık 2005 tarihinde taraflar arasında bir Kira Sözleşmesi imzalandığı tespit edilmiştir. Kıbrıs Vakıflar İdaresi 24 Ağustos 2016 tarihli K/251/2016 sayılı Kararı tahtında Sayın Halil Tunç ve Sayın Enver Özelmas ile 1 Aralık 2015 tarihinden 30 Kasım 2025 tarihine kadar 1’inci yıl ayda 925 Sterlin, 2’nci yıl ayda 1,000 Sterlin, 3’üncü yıl ayda 1,050 Sterlin, 4’üncü yıl ayda 1,100 Sterlin, 5’nci yıl ayda 1,150 Sterlin ve 6-10’uncu yılları için ise her yıl %2 artışlı kira bedeli uygulanmasına ve yeni kira mukavelesi yapılmasına karar vermiştir. Bahse konu Karar sonrasında Sayın Halil Tunç ve Sayın Enver Özelmas yeni bir Kira Sözleşmesi imzalamamış ve Enver Özelmas 26 Ocak 2016 tarihinde konu taşınmaz maldaki tüm haklarından feragat ederek tüm haklarını Sayın Halil Tunç’a devretmiştir.

Taraflar arasında 14 Aralık 2005 tarihinde imzalanan Kira Sözleşmesinin 4’üncü maddesinin (C) bendi uyarınca kira bedellerinin zamanında ödenmemesi halinde Mal Sahibinin kira sözleşmesini feshetme ve kiralanan taşınmaz malın tahliyesini talep etme hakkı bulunmaktadır. Yine, Kira bedellerinin, Sözleşmede öngörülen sürede ödenmediği ve/veya geciktiği durumlarda kira bedeline ilaveten gecikme zammı ve/veya faiz ödenmesi gerekmekte idi.

Sayın Enver Özelmas 26 Ocak 2016 tarihinde bir Feragatname tanzim ederek Mağusa Kazası Ayluga Mahallesi’nde kâin Vakıflar İdaresine ait taşınmaz mal üzerindeki haklarını diğer kiracı olan Sayın Halil Tunç’a devretmiştir. Ayrıca 1 Aralık 2015 tarihinden itibaren akdedilen Kira Sözleşmesi Sayın Halil Tunç tarafından imzalanmıştır.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. İbrahim F. Benter, Sayın Enver Özelmas’ın Feragatname imzalamış olmasına rağmen Sayın Halil Tunç ve Sayın Enver Özelmas’a 31 Ağustos 2016 tarihli ve 17/E/144 sayılı ihbar yazısı göndererek bahse konu taşınmaz mal için 1 Aralık 2015 tarihi ile 30 Kasım 2025 (10 yıl) tarihleri için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kira bedellerini bildirdiğini, yeni Kira Sözleşmesinin imzalanabilmesi için 23 Eylül 2016 tarihine kadar oluşan 12,634.74 Sterlin tutarındaki kira borcunun ödenmesini talep etmiş ve söz konusu kira borcunun 23 Eylül 2016 tarihine kadar ödenmemesi ve/veya Kira Sözleşmesinin imzalanmaması halinde haklarında borç ve tahliye davası açılacağını bildirerek gereğinin yapılmasını talep etmiştir.

31 Ağustos 2016 tarihli Genel Müdür Prof. Dr. İbrahim Benter’in yazısına rağmen Sayın Halil Tunç bahse konu yazıyı dikkate almayarak kira borcunu ödememiş ve yeni bir kira sözleşmesi akdedilmeden söz konusu taşınmaz malı tasarrufunda bulundurmaya devam etmiştir.

Sayın Halil Tunç söz konusu taşınmaz mal için 30 Eylül 2015 tarihinden 31 Ekim 2017 tarihine kadar kira ödememiş, Vakıflar İdaresi ise Sayın Halil Tunç’un kira borcunun tahsil edilmesi ve/veya söz konusu taşınmaz malın geri alınması veya tahliye edilmesi yönünde 31 Ağustos 2016 tarihine kadar herhangi bir girişimde bulunmamıştır.

Kıbrıs Vakıflar İdaresinin Sayın Halil Tunç’a gönderdiği 31 Ağustos 2016 tarihli yazının akabinde Sayın Halil Tunç Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu’na 27 Eylül 2017 tarihli yazıyı yazarak söz konusu taşınmaz mal üzerindeki arazi, yatırımlar ve işletme hakkından 70,000 Sterlin karşılığında kira borcu olan tutarın kesilip geriye kalanın tarafına ödenmesi koşulu ile mezkûr maldan feragat edebileceğini belirtmiştir. Bunu müteakip, Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Şube Müdürlüğü bahse konu taşınmaz malı yerinde incelemiş ve 2005 yılında inşa edilen bir yapı için KKTC Planlama İnşaat Dairesi’nin 2017 yılı için belirlemiş olduğu birim fiyatlarını kullanarak takribi Maliyet Keşif Raporu hazırlamıştır.

Vakıflar İdaresi İnşaat Şube Müdürü tarafından tanzim edilen 5 Ekim 2017 tarihli Keşif Raporu Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu’nun 12 Ekim 2017 tarihli toplantısında değerlendirilmiş ve neticesinde K/332/2017 sayılı Karar üretilmiştir. Söz konusu Karar tahtında gelir seviyesi düşük ihtiyaçlı ailelerin çocukları için Vakıfların amaçları doğrultusunda kreş açma projesi dikkate alınarak Vakıflar İdaresine ait Mağusa Kazasında kâin Ayluga Mahallesi hudutları dâhilinde Pafta/Harita V/H XXXIII 12.I.I.III & XXXIII.II.3.II IV Blok: A Parsel No:86 (kısmen) tapu referanslı takriben 1 dönüm 1 evlek 3300 ayak kare alanındaki taşınmaz malın kiracısı Halil Tunç’un kreş olarak çalıştırdığı işletmesinin Vakıflar İdaresine devredilmesinin yeni bir kreş yapımının yatırım maliyetinden daha düşük olacağından ilgili taşınmaz malın iade alınmasına ve sosyal amaçlı kreş olarak Mağusa Belediyesi’ne kiralanmasına karar verilmiştir. Bu hususa bağlı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu’nun 24 Ağustos 2015 tarihli kararının iptal edilmesine, Halil Tunç ile 1 Aralık 2015 tarihinden 31 Ekim 2017 tarihine kadar ayda 859 Sterlin kira bedeli karşılığında yeni sözleşmenin imzalanmasına, Kiracıların 1 Eylül 2015 tarihinden 31 Ekim 2017 tarihine kadar birikmiş kira borcu olan 25,340.50 Sterlin’in Vakıflar İdaresi tarafından ödenmesine ve kiracının aynı tarih itibarıyla söz konusu taşınmaz malı Vakıflar İdaresine iade etmesine, Halil Tunç’un konu taşınmaz malı İdareye iade etmesi karşılığında kendisine 44,650 Sterlin ödenmesine (kira borcuna ilaveten), söz konusu taşınmaz malın Gazimağusa Belediyesine ilk yıl ayda 2,000 Türk Lirası, sonraki yıllar için %5’lik artışla, 70,000 Sterlin peşinat ve Kiracının öğrenci kapasitesinin %10’u oranında Vakıflar İdaresi’ne ücretsiz tam burs vermesi koşulları ile 10 yıllık bir süre için kiralanması konusunda karar almıştır.

Taraflar arasında 14 Aralık 2005 tarihinde akdedilen Kira Sözleşmesinin 19’uncu maddesi tahtında kiracı, kira müddetinin hitam bulması ve/veya Kira Sözleşmesinin herhangi bir şekilde feshedilmesi halinde gerek yapmış olduğu herhangi bir masraf karşılığı olarak gerekse herhangi bir surette Mal Sahibinden bir talepte bulunamaz.

Sayın Halil Tunç, kiracı olarak yükümlülüklerini yerine getirmemiş ve 26 ay boyunca Vakıflar İdaresi’ne kira ödememiştir. Diğer yandan Kıbrıs Vakıflar İdaresi 12 ay boyunca bu durumu görmezden gelmiş, 12 ay sonra Sayın Halil Tunç’a uyarı yazısı yazmış ancak sonrasında Kira Sözleşmesinin ilgili hükmünü yerine getirmeyerek sözleşmenin feshi ve/veya tahliye etme yönünde adım atmamıştır. Söz konusu Yönetim Kurulu Kararından bir buçuk ay sonra, 29 Kasım 2017 tarihinde Sayın Halil Tunç ve Vakıflar İdaresi arasında 1 Aralık 2015 tarihinde başlayıp 31 Ekim 2017 tarihinde sona erecek şekilde geriye dönük olarak bir Kira Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu hususa ilaveten, Sayın Tunç’un Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ait taşınmaz malı tahliye etmesi veya oradan çıkması için Sayın Halil Tunç’un kira borcu olan 25,340.50 Sterlin’i Kıbrıs Vakıflar İdaresi kendi ödemiş ve bununla kalmayıp Sayın Tunç’a ek olarak 44,650 Sterlin ödeme yapmıştır.

Söz konusu taşınmaz malın Sayın Halil Tunç tarafından Vakıflar İdaresine iade edilmesini müteakip, 12 Ekim 2017 tarihli K/332/2017 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Gazimağusa Belediyesi ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasında 23 Ocak 2018 tarihinde Kira Sözleşmesi imzalanmıştır. 29 Kasım 2017 tarihinde Gazimağusa Belediyesi Belediye Başkanı Sayın İsmail Arter ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. İbrahim Benter arasında imzalanan Mutabakat Zaptı’na göre Vakıflar İdaresi tarafından ödenen 70,000 Sterlin tutarın Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen 1 Haziran 2017 tarihli bloke çerçevesinde Gazimağusa Belediyesine kaynak aktarılmasına müteakip, Gazimağusa Belediyesi tarafından Vakıflar İdaresine ödenmesi öngörülmüştür. Sayın İsmail Arter ve Sayın İbrahim Benter bu konuda yazılı olarak mutabakata varmalarına rağmen 23 Ocak 2018 tarihli Sözleşmede bu husus yoktur. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin 23 Ocak 2018 tarihli Kira Sözleşmesi incelendiğinde kiracının ödeyeceği bedeli ve Kiracının kira sözleşmesi süresince Vakıflar Genel Müdürlüğünün belirleyeceği öğrencilere öğrenci kapasitesinin %10’u oranında tam burs vereceği koşulları Kira Sözleşmesinde yer almasına rağmen Gazimağusa Belediyesi’nin Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ödemesi gereken 70.000 Sterlin tutarındaki peşinat koşulu yer almamaktadır ve/veya Sözleşme’ye dâhil edilmemiştir.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Gazimağusa Belediyesi ile imzaladıkları Mutabakat Zaptı ve Kira Sözleşmesi tahtında 70,000 Sterlin olan peşinat tutarını tahsil etmemiş ve söz konusu paranın tahsil edilmesi yönünde Belediyeye10 Nisan 2019 tarihli uyarı yazısı gönderme dışında bir işlem yapmamıştır.

Gazimağusa Belediyesinin söz konusu taşınmaz mal ile ilgili kira borçlarını zamanında ödemediği gibi Nisan 2019 tarihinden itibaren bahse konu taşınmaz mal ile ilgili hiç ödeme yapmamıştır. Vakıflar İdaresi’nin ise birikmiş kira borçlarını tahsil etme yönünde girişimde bulunmadığı saptanmıştır.

Vakıflar toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak için insanlara yardım etmek amacıyla kurulan tüzel kişiliklerdir. Dayanışma ve yardımlaşmanın ötesinde temelinde başkalarına yardım etme duygusu yatmaktadır veya dayanışma duygusunun kurumsallaşmış halidir. Bu bağlamda Vakıflar çok sayıda kamusal görevi yerine getirmektedir. Hukuki, sosyal ve özel bir müessese olan Vakıflar kendi öz varlıklarını halkın hizmetine sunmaktadır. Vakıfların devamlı ve istikrarlı bir şekilde görevlerini sürdürebilmesi için sürekli mali kaynaklara ihtiyaç duyduğu bir gerçektir. Bu bakımdan Vakıfların yaşatılmasında mali kaynakların korunması ve ilgili mevzuata uygun yönetilmesi önem arz etmektedir. Vakıflar İdaresi sahip olduğu kaynakları en verimli şekilde yönetmek zorundadır. Kamu kaynaklarının israf edilmeden, en verimli bir şekilde kullanılması esas olmalıdır. Vakıfların amaç doğrultusunda faaliyette bulunup bulunmadıkları ve yürüklükteki mevzuata uygun yönetilip yönetilmedikleri denetlenmelidir.

Sayın Halil Tunç 26 ay boyunca Vakıflar İdaresine herhangi bir kira ödememesine rağmen Vakıflar İdaresi Kira Sözleşmesini fesh etmemiş ve/veya tahliye etme yönünde herhangi bir adım atmamış veya girişimde bulunmamıştır. Vakıflar İdaresi bununla kalmayıp Sayın Halil Tunç’un kira borçlarını ödeyerek Vakıflar İdaresinin 136,204 Türk Lirası gelir kaybına uğramasını sağlamıştır. Yine Vakıflar İdaresi Sayın Halil Tunç ile 2 (iki) yıl geriye dönük Sözleşme imzalayarak ilgili kişinin haksız kazanç elde etmesini sağlamış ve bu bağlamda görevlerini gerektiği şekilde yerine getirmemiştir.  73/1991 sayılı Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 5’inci, 6’ncı ve 7’nci maddeleri tahtında Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu’nun ve/veya Genel Müdür Prof. Dr. İbrahim Benter’in 70,000 Sterlin bir meblağı bağışlama yetkisi olmadığı gibi bir taşınmaz malı kiralayan kiracıya söz konusu mal için harcadığı meblağları geri ödeme yükümlülüğü ve/veya yetkisi de bulunmamaktadır. Taraflar arasında yapılan Kira Sözleşmesinde bu konuda açık bir hüküm bulunmasına rağmen bu husus göz ardı edilmiş ve/veya Sözleşme hükümlerine aykırı davranılmıştır. Bu itibarla, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu Vakıflar İdaresinin genel sevk ve idaresini sorumlu olduğu biçimde veya Yönetim Kurulu yetkilerini Yasa’nın 13’üncü maddesi hükümlerinde belirtildiği şekilde amacına uygun bir şekilde kullanmayarak veya yetkilerini aşarak ilgili Yasa’ya aykırı davranmış ve Vakıflar İdaresinin zarara uğramasına neden olmuştur.

102 Paylaşımlar