TC kktc Mali Protokolünün Tamamı

TC ile kktc arasında imzalanan 2019-2021 Mali Yılı Protokolü ortaya çıktı.

PROTOKOLÜN TAMAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İKTİSADİ VE MALİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti aralarındaki iktisadi ve mali işbirliğinin 2019 yılında aşağıdaki koşullarda sürdürülmesi hususunda anlaşmışlardır.

I- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti;

1. Ek-1’de yer alan 2019 Eylem Planı’nda belirlenen hedefleri ve reform eylemlerini zamanında ve eksiksiz olarak gerçekleştirmeyi,

2. En geç 2019 yılı Ekim ayının sonuna kadar 2020-2022 dönemini kapsayan Ekonomik Program teklifini hazırlamayı,

II- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti;

1. Kamu Maliyesinin Desteklenmesi, Reel Sektörün Desteklenmesi, Altyapı Yatırımları, Savunma ve Reformların Desteklenmesi için kullanılmak amacıyla 1.215 milyon TL’ye (Ek-2) kadar olmak üzere Türk Lirası cinsinden hibe ile Türk Lirası veya ABD Doları cinsinden kredi yardımında bulunmayı,

2. Hibeleri, Ek-3’de yer alan “Hibelerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” ; Kredileri, Ek-4’de yer alan “Kredilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde kullandırmayı,

3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti’nin ihtiyaç duyacağı her alanda teknik yardım sağlamayı, kamu görevlilerini ve diğer uzmanlarını ihtiyacın gerektirdiği sürece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geçici olarak görevlendirmeyi, taahhüt etmişlerdir.

III- Diğer Hususlar

1. Türkiye Cumhuriyeti tarafından taahhüt edilen kredi ve hibe tutarlarının tertipler arasındaki dağılımı Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konularak belirlenir.

2. Bu anlaşmanın dışında yapılacak diğer yardımlar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında protokol imzalanmak suretiyle yapılır. Ancak bu yardımlar bu anlaşmanın amaçlarına aykırı olamaz.

3. Altyapı ve Reel Sektör projelerinin 2019 Eylem Planı’nın amaçlarına uygun olması esastır. Bu uygunluk T.C. Teknik Heyetince gözetilir.

4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Teknik Heyeti, her ay Aylık Program İzleme Raporu hazırlar. Bu raporlar Türkiye Cumhuriyeti Teknik Heyetince aylık olarak yapılacak toplantılarda değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde belirlenen kredi ve hibeler Türkiye Cumhuriyeti Teknik Heyeti kararına istinaden Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın onayı üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne aktarılır.

5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin gidişatı ve Programın uygulamaları Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Teknik Heyetlerinin Ekim ve Aralık aylarında yapacakları gözden geçirme toplantılarında değerlendirilir.

6. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Ekim ayı sonuna kadar hazırlanması taahhüt edilen 2020-2022 dönemini kapsayan Ekonomik Program teklifi 2019 yılı sonuna kadar taraflar arasında gerekli görüşmeler yapılarak sonuçlandırılır

. 7. Reformları desteklemek için ayrılan kaynak, reformların finansmanında veya reformların tamamlanması şartına bağlı olarak bütçe açığı için kullanılır.

8. İşbu Anlaşma, tarafların kendi mevzuatları uyarınca yasal işlemleri tamamladıklarını belirten son bildirim tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

İşbu Protokol …/…/2019 tarihinde iki asıl nüsha olarak Lefkoşa ve Ankara’da imzalanmıştır.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA

PROTOKOLÜN TAMAMI

0 Paylaşımlar