CTP ve UBP’nin En Büyük ‘Reformu’: Polis Devleti

Bakanlar Kurulu’nun ‘güvenlik’ gerekçe gösterilerek onayladığı ve Meclis’e sevk ettiği yasalar kktc’yi tam anlamıyla polis devletine dönüştürecek.

“Halka açık yerlerde, işyerlerinde, yüz yüze görüşmelerde dinleme, izleme!”, “Örgütlere sızma, muhbirlik!”, “Gözetleme, izleme, takip”, “Muhbire ödül”, “Telefon konuşmalarının dinlenmesi, kayda alınması” gibi uygulamaların önünü açan yasalar, Kıbrıs’ın kuzeyinde son dönemde polis ve bazı basın organları aracılığı ile yaratılan panik ortamının amacını da ortaya koymuş oldu

YENİDÜZEN Gazetesi’nden Meltem SONAY’ın haberine göre; telefonlar polis tarafından dinlenilip kayda alınabilecek. Dinleme ve kayıt için Başsavcı veya Başsavcı Yardımcısı onayı, Kaza Mahkemesi Başkanı kararı yeterli olacak.

‘Muhbirler’, sahte kimlikle örgütlere sızacak!

‘Gizli Soruşturmacı’, Yasa’da belirtilen suçlarla ilgili olarak gerektiğinde örgüt içine sızacak, gözetleyecek, izleyecek… Örgüte ilişkin her türlü araştırmada bulunacak ve örgütün işlediği suçlarla ilgili iz, eser, emare ve delilleri toplayacak ve muhafaza altına alacak…

Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi ve Kullanılması Yasa Tasarısı, belirlenen Mahkemece “Gizli Soruşturmacı” olarak görevlendirilecek bir kamu görevlisinin, suç örgütlerinin içerisine sızıp bilgi sızdırması amacıyla hazırlandı.

‘Gizli Soruşturmacı’, Yasa’da belirtilen suçlarla ilgili olarak gerektiğinde örgüt içine sızacak, gözetleyecek, izleyecek… Örgüte ilişkin her türlü araştırmada bulunacak ve örgütün işlediği suçlarla ilgili  iz, eser, emare ve delilleri toplayacak ve muhafaza altına alacak…

Yasaya göre ‘gizli soruşturmacı; Devlet Bütünlüğü, Terör, Casusluk, Devlete Karşı Hıyanet ve Anayasal Düzeni yıkmaya yönelik olası faaliyetler, Yasadışı Uyuşturucu Madde, Suç İşlemek Amacı ile Örgüt Kurma, Silahlı Örgüt veya Bu Örgütlere Silah Sağlama, Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Kaçakçılığı, Eski Eser kaçakçılığı, İnsan Ticareti, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Yasadışı Göçmen Kaçakçılığı ile ilgili suçlarda görevlendirilebilecek.

Kaza Mahkemesi Başkanı, Savcının talebi üzerine, gizli soruşturmacı için görev yaptığı sürece kullanılmak üzere sahte kimlik bilgileri içeren bir uydurma kimlik verilmesine de karar verebilir.

Muhbire ödül!

Yasaya göre, bir muhbirin yapmış olduğu ihbar neticesinde, belirtilen yasalar kapsamında suç veya suçların ortaya çıkarılması ve ihbarda bulunulan suçla ilgili olarak mahkeme tarafından verilen bir cezanın istinaf süreci de dikkate alınarak kesinleşmesi halinde muhbire ödül verilecek.

Yasaya göre, bir muhbirin yapmış olduğu ihbar neticesinde, belirtilen yasalar kapsamında suç veya suçların ortaya çıkarılması ve ihbarda bulunulan suçla ilgili olarak mahkeme tarafından verilen bir cezanın istinaf süreci de dikkate alınarak kesinleşmesi halinde muhbire ödül verilecek.

Asgari ücretin 20 katına kadar ödül!

Muhbire verilecek ödülün miktarı, aşağıda belirtilen kişilerin oluşturduğu Ödüllendirme Kurulu tarafından belirlenecek muhbire verilecek ödül,  asgari ücretin yirmi katına kadar çıkabilecek.

Yasa, ödüllerin ödenmesinde belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmesine rağmen muhbire yapılacak ödemeyi kasıtlı olarak geciktiren kişiler için de ceza öngörüyor. Buna göre bu şekilde ödemeyi geciktiren kişiler bir suç işlemiş olacaklar ve mahkumiyetleri halinde asgari ücretin on katına kadar para cezasına çarptırılabilecekler.

“Biri Bizi Gözetliyor”

Öte yandan Teknik Araçlarla İzleme Yasası’na göre; polis tarafından gerekli görülmesi ve Başsavcının veya Başsavcı Yardımcısının uygun bulması halinde yapılacak talep sonrası, Kaza Mahkemesi Başkanı kararıyla kişilerin halka açık yerlerdeki faaliyetleri ve işyerleri teknik araçlarla izlenebilecek, ses, görüntü veya GPS kaydı alınabilecek.

Teknik Araçlarla İzleme Yasa Tasarısı, kişilerin halka açık yerlerde ve işyerlerinde, herhangi bir araç kullanmaksızın yüz yüze yaptıkları görüşmeler ile diğer faaliyetlerinin, teknik bir araç kullanılarak dinlenmesi, izlenmesi, ses veya görüntü kaydının alınması için usul ve esaslarını ve teknik araçlarla izlemenin hukuki zeminini oluşturacak.

Yasaya göre; polis tarafından gerekli görülmesi ve Başsavcının veya Başsavcı Yardımcısının uygun bulması halinde yapılacak talep sonrası, Kaza Mahkemesi Başkanı kararıyla kişilerin halka açık yerlerdeki faaliyetleri ve işyerleri teknik araçlarla izlenebilecek, ses, görüntü veya GPS kaydı alınabilecek.
Teknik araçlarla izleme de, telefonların dinlenmesi ve kayda alınmasında geçerli olan tüm suçlarda yapılabilecek.

4 Ay İzlenip Kayda Alınabilirsiniz

Hazırlanan yasada, “Teknik araçlarla izleme kararı en çok iki aylık süre için verilebilir ve bu süre gerektiğinde bu Yasanın 5’inci maddesinde belirtilen usulle ek olarak her defasında bir aydan fazla olmamak ve toplam iki ayı geçmemek üzere uzatılabilir” deniyor. Kısacası kişiler dört ay boyunca izlenip kayda alınabilecek.

Teknik araçlarla izlemeye yönelik karar verildikten sonra, bu teknik araçlarla izleme faaliyetleri çerçevesinde polis, herhangi bir araç kullanabilecek ve herhangi bir muhbir görevlendirebilecek.

Bakanlar Kurulu’nun ‘güvenlik’ gerekçesiyle onayladığı yasalardan, ‘Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi’ Yasa Tasarısı’nın amacının, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin talepte bulunulması, kararların alınması ve uygulanmasında uyulacak usul ve esasları belirlemek olduğu kaydedildi.

Polis İsteyecek, Operatörlerler İşbirliği Yapacak.. ‘Yasal’ Şekilde Dinleneceksiniz

Yasa, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması kapsamında, Polis Örgütü’nün, Telekomünikasyon İzleme Müdürlüğü’nün ve Elektronik Haberleşme Sağlayıcıların görev ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsıyor. Yasaya göre, Teknik İzleme Müdürlüğü ile Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren mobil telefon şirketleri ve Telekomünikasyon Dairesi arasında gerekli teknik imkanların sağlanabilmesi amacıyla protokol de imzalanacak.