Ombudsman’dan YDP’li Erdemsiz’in atanamayacağına ilişkin açıklama

ombudsman
ombudsman

Ombudsman Emine Dizdarlı, Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mütevelli Heyetine YDP tarafından atanan Okan Erdemsiz‘in seçilebilme niteliği bulunmadığını vurguladı

Mütevelli Heyetine atanacak olan kişilerin nitelikleri

Açıklamanın tamamı şöyle:

‘Mülhak Vakıflarda’ Mütevelli Heyetine atanacak olan kişilerin niteliklerine ilişkin yasal durum

5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 9’uncu maddesi seçilebilme niteliklerini düzenlemektedir.

Bu madde tahtında yirmi beş yaşını bitirmiş kadın veya erkek her yurttaş, 9’uncu maddenin 2’inci fıkrasında belirlenen nitelikleri taşımak koşuluyla Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği, Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis üyeliği, Muhtarlık, Köy İhtiyar Heyeti üyeliği seçimlerinde seçilme hakkına sahiptir.

Seçilebilme nitelikleri şunlardır:

Kısıtlı olmamak; Yurt ödevini (mücahitlik veya askerlik yükümlülüğünü) yasaların öngördüğü biçimde yerine getirmiş olmak veya yurt ödevinden bağışık tutulmuş olmak; oy verme gününden önce en az üç yıldan beri daimi ikametgahı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde bulunmak, beş yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya kasten adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu madde imal etmek, ithal etme, tasarrufunda bulundurma, kullanma veya alıp satma, ırza geçme veya ırza geçmeye teşebbüs; dolandırıcılık, hileli iflas; rüşvet almak veya vermek veya hırsızlık suçlarından biriyle mahkum olmamış olmak.

Girne İlçe Seçim Kurulu, 7 Ocak 2018 tarihinde yapılması öngörülen Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için Yeniden Doğuş Partisi’nin Girne İlçesi adayı olarak başvuru listesinde gösterilen Sayın Okan Erdemsiz’in sahte belge düzenlemesi, sahte belgeyi tedavüle sürme, resmi evrak sahteleme ve sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürme suçlarından mahkumiyeti bulunması nedeniyle seçilebilme niteliği bulunmadığına, bu nedenle adaylığının düşürülmesine oy birliği ile karar vermiştir.

Kurulun 4 Aralık 2017 tarihli kararına karşı Yeniden Doğuş Partisi ve Sayın Okan Erdemsiz tarafından Yüksek Seçim Kuruluna ayrı ayrı, yazılı olarak itiraz edilmiştir. İtirazlar, 5 Aralık 2017 tarihinde Avukatlarına söz hakkı verilerek dinlenmiştir.

İtiraz edenler tarafından sunulan iddialar tezekkür edildikten sonra Yüksek Seçim Kurulu 35/2017 sayılı kararı ile adı geçen kişinin adaylığında 5/76 sayılı Yasanın ilgili maddesine aykırılık bulunması nedeni ile adaylığının düşürülmesi kararına yapılan her iki itirazın reddedilmesine karar verilmiştir.

73/1991 sayılı Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 2’nci Tefsir maddesinde “Mülhak Vakıflar, Vakıflar İdaresinin gözetim ve denetiminde, vakfiyeye uygun olarak atanmış mütevellilerce idarece atanan vakıfları anlatır. Söz konusu Yasa Vakıflar Örgütüne bünyesindeki Mülhak Vakıflar’ın İdaresi ile ilgili denetim yapma hakkı vermektedir. (Bak: madde 7, 24,26,27,28,29)

Yine, ayni Yasa’nın 10’uncu maddesi Vakıflar İdaresi’nin Yönetiminde hangi hallerin, Yönetim Kurulu Başkan veya üyeliği için ehliyetsizlik sayıldığını belirtmektedir. Mezkur Yasanın 10’uncu maddesinin 5’inci fıkrası hırsızlık, rüşvet, zimmetine para geçirme veya ahlaka aykırı bir suçtan hüküm giymiş olmayı ehliyetsizlik olarak addetmektedir.

Lefke Avrupa Üniversitesi, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren bir Mülhak Vakıf kuruluşu olan Kıbrıs Bilim Vakfı tarafından kurulmuş olup en yüksek karar organı Kıbrıs Bilim Vakfı Mütevelli Heyetedir. Bu nedenle söz konusu vakfın uygun olarak atanmış mütevellilerce idare edilmesi öngörülmektedir.

1957 Evkaf ve Vakıflar (Mülhak Vakıflar) Nizamnamesinin 3’üncü maddesine göre Yüksek Meclis (İdare Heyeti veya Yönetim Kurulu) tarafından kendisinden istenilen teminatı temin etmeden ve bu maddede belirtilen hususlarda İdareyi tatmin etmeden bir şahıs, herhangi bir Mülhak Vakfın mütevellisi olmak salahiyetine sahip olmaz. Kıbrıs’ta daimi şekilde ikamet ettiği; reşit olduğu, şeref ve haysiyetini ilgilendiren herhangi bir suçtan veya altı aydan fazla hapislik cezası ile cezalandırılabilen bir suçtan mahkum olmadığı, Vakfın muvafık bir şekilde idaresi için bedenen ve aklen müsait birisi olduğu, her bakımdan hüsnü olarak ahlak sahibi olduğu, daha evvel herhangi bir vakfın mütevelliğinden azledilmemiş olduğu hususlarını ispat etmesi gerekmektedir. Bunu ilgili kişi Kaza Mahkemesine dosyalanan bir yeminle yapabilir veya Şahadetname ibraz ederek ispat yükümlülüğünü yerine getirebilir.

Sonuç olarak, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası ile halen yürürlükte bulunan 1957 Evkaf ve vakıflar (Mülhak Vakıflar) Nizamnamesinin ilgili hükümleri tahtında Sayın Erdemsiz’in Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliğine atanmasına cevaz vermemektedir.”

5 Paylaşımlar