Bağımsızlık Yolu Tüzük Kurultayını Gerçekleştirdi

Kıbrıs’ın kuzeyinde devrimci bir politik parti yaratma hedefiyle yola çıkan Bağımsızlık Yolu Tüzük Kurultayı’nı gerçekleştirdi. Bağımsızlık Yolu, Kıbrıslı Türk halkının iradesine tabi kılarak; sosyalist, bağımsız, birleşik, halkları kardeş bir Kıbrıs’a ulaşmak amacıyla 8 Aralık 2014’te ilanından sonra geçici tüzükle oluşturduğu örgütlenme yapısını Tüzük Komitesi’nin yeniden ele alarak oluşturduğu Bağımsızlık Yolu Tüzüğünü, Mart ayında gerçekleştirdiği Tüzük Kurultayı ile değiştirdi.

Faşizme, Şovenizme, Cinsiyetçiliğe, Homofobiye, Irıkçılığa Karşı Mücadele!

Bağımsızlık Yolu’nun yeni tüzüğünde üyenin örgüt yapısındaki yeri ve örgütlenme anlayışı belirtilirken; Bağımsızlık Yolu üyelerinin komite ve birimlerdeki görevleri tanımlandı.

Bağımsızlık Yolu üyesi her bir bireyin devrimci anlayışla, faşizme, şovenizme, cinsiyetçiliğe, homofobiye, ırkçılığa karşı mücadele edilmesi gerekliliğinin altı çizilen tüzükte her bir bireyin devrimci anlayışla karşılık beklemeden mücadele etmesi gerektiği vurgusu yapıldı.

Foto 2

Örgüt Yapısı Belirlendi

Bağımsızlık Yolu’nun örgüt yapısının da ayrıntılı bir şekilde belirlendiği tüzükte, Birim ve Bölge Komitelerinin görevleri, faaliyetleri, karar alma mekanizmalarına açıklık getirildi.

Bağımsızlık Yolu’nun Merkez Örgütünün yapısı da belirlenirken; BY Meclisi, Genel Komite, Genel Sekreter ve diğer sekreterliklerin yapısı, karar alma mekanizması, yetkileri ve esasları ele alınıyor.

Feminist Bir Tüzük

Bağımsızlık Yolu’nun ortak esaslarında kadın üyelere pozitif ayrımcılık sağlandı. Kadına yönelik cinsel suç ve şiddet iddalarında kadın beyanının esas alınması tüzükte yer alırken, kadınlara, çocuklara ve LGBTİ bireylere yönelik suçların Onur Kurulunda görüşülmesine öncelik verilecek şekilde düzenleme yapıldı.

“BY üyeleri arasında yapılan her türlü organın seçiminde eşit oyu alan adayların biri kadın ise, kadın aday seçilmiş sayılır. Seçilmiş organlardan bir kadın aday görevinden istifa etmesi veya ayrılması durumunda  yeri doldurulurken, en çok oyu almış kadın adaya öncelik verilir.” Maddeleri ile kadınların karar alma mekanizmalarıda yerlerini koruyabilmesi sağlandı.

Tüzükte ayrıca, toplantılara katılmamanın üyelik düşürücü olduğu durumlarda, söz konusu bir kadın üye ise, kadınların toplantılara katılımını kolaylaştırıp teşvik edecek uygulamaların örgüt tarafından sağlanıp sağlanmadığının da göz önünde bulundurulacağı belirtildi.

 

BAĞIMSIZLIK YOLU TÜZÜĞÜ

 

BAĞIMSIZLIK YOLU, MERKEZİ VE AMAÇLARI

Madde 1: 

Bağımsızlık Yolu (bundan böyle “BY” veya “Örgüt” olarak anılacaktır), Bağımsızlık Yolu Bildirgesi’nde (“Bildirge”) belirtilen görüşler çerçevesinde oluşturulan devrimci bir siyasal örgütlenmedir. Merkezi Lefkoşa’dır.

Madde 2:

BY, Bildirge’de belirtilen ilkeler ve dünya görüşü çerçevesinde mücadele eden devrimci bireylerin bağımsız örgütüdür. BY’nin amacı devrimci bir politik parti yaratılması, ideolojik-politik çizgisini kitlelere taşımak ve politik iktidarı Kıbrıslı Türk halkının iradesine tabi kılarak; sosyalist, bağımsız, birleşik, halkları kardeş bir Kıbrıs’a ulaşmaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda BY’nin yürüttüğü mücadele, Bildirge’de ayrıntılı bir şekilde açıklandığı gibi; neo-liberalizm karşıtı, emekten yana, devrimci laiklik anlayışında, ekososyalist feminist bir devrimci mücadeledir. BY yasal yolları reddetmeyen; fiili, meşru, militan bir direnişin kitlelerle birlikte yürütülmesi gerektiğini savunur.

KURUCULAR ve ÜYELİK

Madde 3:

BY’nin kurucuları şu kişilerdir (soyadlarına göre alfabetik sıra ile):

Güngör Acar
Salih Batak
Eyyüp Sabih Benzetsel
Ulutan Denizer
Barış Doğanbay
Serdar Durukan
Salih Erşangil
Ahmet Karakaşlı
Mustafa Keleşzade
Bülent Kurt
Abdullah Özdoğan
Celal Özkızan
Münür Rahvancıoğlu
Ali Şahin
Nazen Şansal
Ömer Tatlısu

Madde 4:

Bildirge ve Tüzüğü okuyarak benimsemiş, herhangi bir siyasal parti veya harekete üye olmayan herkes, BY üyeliğine başvurma hakkına sahiptir.

BY’ye sempati duyan ancak mesleği, görevi, çekincesi veya mazereti sebebiyle örgüte üye olmayan/olamayan kişiler BYsempatizanıdırlar. Sempatizanlar diledikleri zaman örgüte maddi veya manevi dayanışmada bulunabilirler. BY’ye sempatizanlar tarafından sağlanan maddi katkılar Mali Sekreter tarafından kayıtlara geçirilir ve örgütün genel bütçesine aktarırılır.

Madde 5:

a) BY’ye üye olmak isteyen, ikamet ettiği yerde varsa BY Birimi kanalı ile Bölge Komitesi’ne, içeriği ve şekli Genel Komite tarafından belirlenmiş standart üyelik formunu,üç kopya olacak şekilde, doldurarak başvurur.

b) BY Birimi olmayan yerleşim yerlerinde ikamet eden kişiler, başvurularını doğrudan bağlı bulunduğu Bölge Komitesi’ne yapar.

c) Başvuruyu teslim alan BY organı; formun bir kopyasını, üstüne teslim aldığı tarihi yazıp teslim alındığını belirterek, başvurana verir.

ç) Üyelik başvurusu yapan kişilerin durumu tüzük hükümlerine uygun görülürse Bölge Komitesi tarafından Aday Üyeliğe kabul edilir. Aday Üyeliğe kabul kararı, başvuru yapılan BY Birimi yoksa Bölge Komitesi kanalı ile bir ay içinde başvuru yapana bildirilir.

d) Aday Üyeliğe kabul edilen kişinin başvuru formu iki kopya halinde; biri Bölge Komitesi’nde biri de Genel Komite’de olacak şekilde saklanır.

e) Aday Üyeliğin reddi halinde her iki başvuru formu da reddedildiği belirtilerek Genel Komite’ye iletilir.

f) Aday Üyeliğin reddi ya da bir ay içinde karara bağlanmaması halinde, başvuru sahibi Genel Komite’ye başvurabilir. Genel Komite’nin Bölge Komitesi görüşünü de alarak vereceği karar, kesindir.

Madde 6:

a) Aday Üyeliğin süresi üç aydır. Bölge Komitesi üç aylık sürenin sonunda, Aday Üyenin Asli Üyeliğini onaylayabilir, üyeliği düşürebilir veya bir defaya mahsus olmak üzere Aday Üyeliğin üç ay daha devam etmesine karar verebilir.

b) Bölge Komitesi’nin Aday Üyeliğin üç ay daha devam etmesi kararı alması durumunda bu karar kesindir.

c) Bölge Komitesi tarafından Aday Üyenin üyeliğinin düşürülmesi kararı alınması durumunda; üyeliği düşürülen Aday Üye, Genel Komite’ye bir ay içinde itiraz başvurusu yapabilir. Genel Komite’nin Bölge Komitesi görüşünü de alarak vereceği karar, kesindir. Aday üyeliğin reddine ilişkin tüm kararlar gerekçe içerir.

ç) Aday Üyeler, adaylıkları süresince, BY tarafından kendileri başvurmadan önce yapılmış yayınları, geliştirilmiş politikaları, yapılmış önemli eylemleri ve BY’nin Bildirge’de açıklanan temel ideolojisini öğrenmelidir. Pratik faaliyete katkı sunmalı ve BY’nin teorik-pratik kültürünü benimsemeye gayret göstermelidir.

d) Aday Üyeler, toplantılara katılma, söz alıp öneride bulunma ve Asli Üyelerin sahip olduğu temel haklardan yararlanma hakkına sahiptirler. Aday Üyeler, adaylıkları süresince Asli Üyelerle eşit mali/politik/örgütsel yükümlülüklere sahiptirler ve BY’nin organlarınca alınacak tüm kararlara uymakla mükelleftirler. Aday Üyeler toplantılarda ve kurullarda oy kullanamazlar ve herhangi bir organa aday olamazlar.

e) Süresinin sonunda Asli Üyeliği (Üye) onaylanmış olan Aday Üyenin bilgileri Bölge Komitesi tarafından Genel Komite’ye bir ay içinde bildirilir. Üye, Bölge ve Genel kütüğe kaydedilir.

Madde 7:

Üyenin Tüzük hükümlerine göre gereken başvuru niteliklerine sahip olmadığı veya kaybettiği sonradan anlaşılırsa, Genel Komite tarafından savunması alınır. Üyenin Tüzük hükümlerinin gerektirdiği nitelikleri barındırmadığı kesinlik kazanırsa Genel Komite kararı ile Üyenin üyelik kaydı düşürülür.

Maddde 8:

Her Üye devamlı olarak oturduğu veya kaydını yaptırdığı Bölge’de bulunan BY Birimi’ne, bölgesinde BY Birimi yoksa Bölge Komitesi’ne bağlıdır.

Madde 9:

Bağımsızlık Yolu Üyeleri;

a) Genel Kurul’da karara bağlanan miktarda aylık üye aidatı öderler. Ancak gerekmesi durumunda BY üyelerden ek mali kaynak talep edebilir. Üyenin ek mali talebe riayeti gönüllülük esasına dayanır.

b) BY’nin görüşlerini her fırsattan yararlanarak yayarlar.

c) Düşüncelerini ve eleştirilerini BY organlarına ulaştırmaktan sorumludurlar.

ç) Meslek, ilgi vb. durumlarına uygun alan örgütlerinde, özellikle emekçilerin ekonomik-demokratik örgütleri olan sendikalarda görev almaktan, üye olmaktan kaçınmazlar.

d) BY’nin eylem, etkinlik, seçim vb. faaliyetlerine aktif olarak katılırlar. BY’nin önündeki görevlerin başarı ile sonuçlanması için çalışırlar.

e) Bu Tüzük’te tanımlanmış veya Bölge Komitesi, Genel Komite tarafından oluşturulmuş bir BY organında aktif olarak çalışırlar.

f) BY’de veya BY’nin temsil edildiği bir platformda üzerlerine aldıkları görevleri layıkıyla yapmakla, ayrılırken görevinin gerektirdiği devir işlemini eksiksiz yerine getirmekle, kesin bir gereklilik olmadıkça görevinden çekilmemekle yükümlüdürler.

g) Devrimci amaçlar doğrultusunda gönüllü olarak çalışırlar ve bunun için hiçbir karşılık beklemezler.

h) Faşizme, şovenizme, cinsiyetçiliğe, homofobiye, ırkçılığa karşı mücadele etmeyi devrimci olmanın gereği sayarlar. Kişisel yaşamlarında da bu mücadeleye uygun bir tutum takınırlar.

ı) Üyeliklerini, BY’deki görevlerini, BY’nin kendilerine sağladığı hizmetleri kendileri ve yakınları için özel çıkar aracı yapmazlar.

i) Birlik-Eleştiri-Birlik ilkesince hareket ederler: Yetkili organların aldıkları kararlara uyarlar ancak kararları eleştirme ve tartışarak değiştirme hakları vardır.

j) BY’nin amaçları doğrultusunda eleştiri ve özeleştiri mekanizmasının işletilmesi için çalışırlar. Eleştiri-özeleştiri mekanizmasını örgütün teorik-pratik faaliyetinin iyileştirilmesi için kullanırlar kişisel husumetin aracı kılmazlar.

k) BY’nin çalışmaları ve toplumsal konularda, yetkili organlara yazılı öneri ve şikâyette bulunma, öneri ve şikâyetlerinin sonucunu takip etme hakkına sahiptirler.

l) BY’nin seçimle oluşturulan tüm organlarına aday olma ve bu organların oluşturulmasında oy verme hakkına sahiptirler. Ancak, herhangi bir alan örgütünün yönetiminde yer alan bir Üye, Bağımsızlık Yolu’nun Meclis, Genel Komite, Birim ve Bölge Komiteleri ve oluşturulacak diğer karar organlarında görev icra edemez.

m) Alan örgütlerinin bağımsızlığına hassasiyet gösterirler. Alan örgütlerinin çalışmalarına katkı sunarken, bunu örgütsel bir kontrol sağlayacak şekilde değil devrimci ideolojinin yayılmasını sağlayacak şekilde yaparlar.

ÖRGÜT YAPISI

Madde 10:

Bağımsızlık Yolu’nun örgüt yapısı; Birim ve Bölge Komitelerinden oluşur. Bölge Komiteleri tarafından yardımcı organlar kurulabilir.

A- Birim

a) Bölge Komitesi tarafından Üyeler arasından atanır.

b) Bir mali sorumlu ve bir örgütlenme sorumlusundan oluşur. Bağlı bulunduğu Bölge Komitesi’ne ve Genel Komite’ye karşı sorumludur.

c) Periyodik olarak toplanır, tartışmalar düzenler. Oy birliği ile karar alır. Kararlarını karar defterine kaydeder. Bağlı bulunduğu Bölge Komitesi’nden ve Genel Komite’den gelecek direktifleri yerine getirir.

ç) Faaliyet alanında BY’nin ideolojik hegemonyasının sağlanması, güçlenmesi ve yayılması için çalışma yapar. Faaliyet alanının sorunlarına Bildirge ve Tüzük ışığında, Bölge Komitesi’nin bilgi ve onayı ile müdahil olur.

d) Birim örgütleri, kendisine bağlı Üyelerin aidatlarını toplar, üyelik başvurularını alır ve bağlı bulunduğu Bölge Komitesi’ne iletir.

e) Bölge Komitesi, Birim kurulamayan ve uygun göreceği yerlere Üyeler arasından BY temsilcisi atayabilir.

f) Çalışmaları ile ilgili Bölge Komitesi’ni düzenli olarak bilgilendirir.

B- Bölge Komitesi

a) Bu tüzükte bölge olarak tanımlanan yerler Lefkoşa, Mağusa, Omorfo, Girne ve İskele’dir. Bölge Komitesi’nin önerisi veya Bölge Üyelerinin talebi varsa, Genel Komite’nin onayı ile yeni bölgeler oluşturulabilir.

b) Bölge Komitesi, Bölge Kurulu tarafından seçilen BY organıdır. Genel Kurul, Bölge Kurulu ve Genel Komite’ye karşı sorumludur.

c) Bölge Komitesi 3 kişiden oluşur. İlk toplantısında kendi arasında bir Bölge Sorumlusu, bir Örgütlenme Sorumlusu ve bir Mali Sorumlu seçer.

ç) Periyodik olarak toplanır, tartışmalar düzenler. Oy çokluğu ile karar alır. Kararlarını karar defterine kaydeder.

d) Toplantılara BY Üyeleri ve en az bir Üyenin daveti veya onayı ile isteyenler de katılabilir. Bölge Komitesi’nin inisiyatifi ile kararlar Üyelerin oylamasına açılabilir. Üye olmayanların oy hakkı yoktur.

e) Genel Komite’den gelecek direktifleri yerine getirir. Ancak kendi bölgesindeki öncelikli politikaları, etkinlik ve eylemleri belirleyip uygulama, çalışma ve açıklama yapma özerkliği vardır.

f) Faaliyet alanında BY’nin ideolojik hegemonyasının sağlanması, güçlenmesi ve yayılması için çalışma yapar. Faaliyet alanının sorunlarına Bildirge ve Tüzük ışığında müdahil olur.

g) Kendisine bağlı Birim Örgütlerinin ve Üyelerin aidatlarını toplar. Toplanan aidatların yarısı Genel Komite’nin kontrolüne aktarılır.

h) Kendisine bağlı Birim Örgütlerinden gelen veya doğrudan gerçekleşen üyelik başvurularını değerlendirir ve karara bağlar.

ı) Yerel ile genelin ve farklı bölgelerin koordinasyonunu sağlamak ve genel politikaların belirlenmesine katkı koymak amacıyla kendi arasından Genel Komite’ye bir temsilci gönderir.

BÖLGE KURULU VE GENEL KURUL

Madde 11:

a) Bölge Kurulu, Bölge’de ve Birim’de kayıtlı BY Üyelerinden oluşur.

b) Genel Kurul, tüm BY Üyelerinden oluşur.

Madde 12:

Genel Kurul, Bağımsızlık Yolu’nun en yüksek karar organıdır. BY’nin amaç ve ilkeleri çerçevesinde bütün iç ve dış konuları görüşüp kararlar alır. Genel Kurul kararları BY yayın organlarında yayınlanarak duyurulur.

Madde 13:

a) Genel Kurul iki yılda bir toplanır.

b) Bölge Kurulları iki yılda bir Genel Kurul öncesinde toplanır. Kesin gereklilik halinde BY Meclisi üçte iki çoğunlukla Genel Kurul tarihini en çok altı ay geciktirebilir.

c) Tüm Kurulların yeri, tarihi, gündemi ve kurul raporları ilgili Komite tarafından en geç iki hafta önceden Üyelere bildirilir.

ç) Tüm Kurulların gündemine, kurulda hazır bulunan Üyelerin onda birinin isteği üzerine Divan oluşumundan sonra eklemeler yapılabilir.

Madde 14:

a) Tüm Kurullar, Kurul Üyelerinin yarıdan bir fazlasının varlığı ile açılır. Çoğunluk bulunmadığı takdirde toplantı bir saat ertelenir. Bir saatin sonunda hazır bulunan üyelerle toplantı açılır.

b) Her Kurul, kendi Komite Sekreteri tarafından açılır. Ardından Kurul Üyeleri arasından bir başkan ve iki sekreter seçilerek Kurul Başkanlık Divanı oluşturulur. Kurul Başkanlık Divanı oluşturulduktan sonra gündemdeki konular sırayla görüşülmeye başlanır.

c) Organlara aday olmak isteyen Üyeler, adaylık başvurularını kurulun seçim maddesi görüşüldüğü sırada yapabilirler. Bir Üye aynı organa en fazla olağan üç seçimli dönem (altı yıl) üst üste seçilebilir. Bir olağan seçimli dönem (iki yıl) ara verdikten sonra yeniden aday olunabilir.

ç) Kurullarda seçimler gizli oy ile yapılır. Eğer Kurul mevcudunun üçte ikisi isterse, açık oylama da yapılabilir.

d) Her Üyenin bir oy hakkı vardır.

e) Kurul’da dönem boyunca yürütülen faaliyetler ve mali durum, Üyelerin bilgisine getirilerek aklanır. Komite Üyeleri, Mali Raporun aklanması sırasında oylamaya katılamazlar. Mali Rapor’un aklanamaması durumunda, ilgili Komite Üyeleri hakkında, bu Tüzük hükümlerine aykırı bir durum varsa disiplin işlemi başlatılır.

f) Olağan Kurullarda Komite üyeleri ve Komite Sekreteri seçilir.

g) Kurullar BY’nin bir sonraki dönem faliyetlerine yönelik kararlar alır. Kurul kararları bağlayıcıdır.

Madde 15:

a) Olağanüstü Kurullar üyelerden beşte birinin yazılı istemi veya ilgili Komite’nin kararı ile veya ilgili Komite’nin Kurul’da seçilen üye sayısının yarıdan bir fazlasının altına düşmesi halinde toplanır.

b) Olağanüstü Kurul, üyelerin beşte birinin yazılı istemi ile toplanıyorsa, imzaların ilgili Komite’ye ulaştırılmasından başlayarak en geç otuz gün içinde yapılır.

c) Olağanüstü Kurul’un yeri, tarihi, gündemi ilgili Komite tarafından en geç iki hafta önceden üyelere bildirilir.

ç) Olağanüstü Kurul gündemi, toplantıyı isteyenler tarafından saptanır. Gündeme olağan kurulda olduğu gibi eklemeler yapılabilir.

BY’NİN MERKEZ ÖRGÜTÜ

Madde 16:
BY Meclisi

a) Genel Sekreter, Bölge Sorumluları, Genel Komite ve Bölge Komitesi üyeleri ve Genel Kurul tarafından seçilecek üyelerden oluşur. BY Meclisi’ne Genel Kurul tarafından seçilecek üye sayısı, seçilen Genel Sekreter ve Genel ve Bölge Komitelerinin toplam sayısının yarısından bir fazlası olacak şekilde hesaplanır.

b) BY Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, boşalan üyelikler bir ay içinde, son Genel Kurul’da en çok oyu alan adaylara öncelik verilerek, kalan Meclis üyelerince doldurulur.

c) BY Meclisi, BY’nin çalışmalarının gerçekleştirilmesinde Genel Kurul’dan sonra en üst karar organıdır.

ç) BY Meclisi olağan olarak altı ayda bir toplanır. Ancak BY Meclisi üyelerinin üçte birinin yazılı müracaatı veya Genel Sekreter’in isteği üzerine olağanüstü toplanabilir.

d) Toplantı gündemini Genel Sekreter saptar. BY Meclisi toplantıda hazır bulunan üyelerinin beşte birinin isteği üzerine gündeme eklemeler yapılabilir.

e) BY Meclisi, politika oluşturulmasına yardımcı olmak, BY’ye perspektif açmak ve BY içi denetimi kolaylaştırmak amacıyla komisyonlar oluşturabilir. Bu komisyonlar bir BY Meclisi üyesinin sorumluluğunda oluşur. Üyelerinin tümünün Meclis üyesi olması gereği yoktur. Üye sayısına Meclis karar verir. Komisyonlar kendi konularında politika üretip Meclis’e rapor halinde sunarlar. Nihai karar Meclis’e aittir.

f) BY Meclisi kendi toplantılarına oy sahibi olmamak koşuluyla gerekli gördüğü kişileri davet eder.

g) BY’de çalışmaları düzenlemek amacı ile yapılan tüm düzenlemeleri Meclis onaylar.

h) BY Meclisi durum gerektirdiği zaman bu Tüzük’te tanımlandığı şekli ile Onur Kurulu olarak toplanır.

Madde 17:
Genel Komite

a) Genel Kurul tarafından seçilen Genel Sekreter, dört sekreter ve her Bölge Komitesi’nden birer temsilci olmak üzere bölge temsilcilerinden oluşur. Genel Kurul, Genel Sekreter’i diğer sekreterlerden ayrı seçer.

b) Genel Komite’de görev yapacak olan sekreterler herhangi bir bölgeden olabilir. Ancak Bölge Komitelerinde görev yapmakta olan kişiler Genel Komite’de sekreterlik yapamaz.

c) Genel Komite ilk toplantısında, Genel Kurul tarafından sekreterliğe seçilmiş üyeleri arasından Mali Sekreter, Basın-Yayın Sekreteri, Dış İlişkiler Sekreteri ve Örgütlenme Sekreteri seçer.

ç) Genel Komite toplantılarında sekreterler ve bölge temsilcilerinin eşit söz ve oy hakkı vardır. Oy eşitliği halinde Genel Sekreter’in oyu iki sayılır.

d) Genel Komite, BY’nin ülke genelindeki genel politikalarını, örgütlenmesini, basın ve kamuoyu ile paylaşılacak kararlarını, dış ilişkilerini, mali yapısını, yayın faaliyetlerini ve benzeri tüm konularını yöneten yürütme organıdır. Periyodik olarak toplanır.

e) Tüzük kurallarına ve Bildirge’de ifade edilen ilkelere göre BY’yi örgütler, örgütü geliştirir ve denetler.

f) Genel Kurul ve BY Meclisi kararlarını uygular, günlük politika kararları alır ve BY’yi yönetir.

g) Hazırladığı yönetmelikleri BY Meclisi’nin onayına sunar.

h) BY Bütçesini uygular.

ı) Genel Komite üyeliklerinde boşalma olması halinde, boşalan üyelikler bir ay içinde, son Genel Kurul’da en çok oyu alan adaylara öncelik verilerek, BY Meclisi tarafından doldurulur.

i) Genel Komite kararları hakkında Bölge Komiteleri bilgilendirilir.

j) Genel Komite, BY’nin bütününde uygulanacak üyelik başvuru formlarını hazırlar ve tüm Bölge Komitelerine bildirir.

Madde 18:
Genel Sekreter

a) Genel Sekreter, Genel Kurul’da seçilir. Genel Sekreter seçiminde ilk oylamada salt çoğunluk aranır. Adayların ikiden fazla olması halinde, birinci turda salt çoğunluk sağlanamazsa, ikinci tura en çok oyu alan iki aday katılır ve en çok oyu alan aday seçilir. İkinci turda oylarda eşitlik olması durumunda iki aday arasında seçim bir sonraki haftanın aynı gününe ertelenir. Bu süre zarfında örgütün Genel Sekreterlik görevini Divan Başkanı yürütür.

b) BY’yi Genel Sekreter temsil eder. Bütün BY örgütünün doğal lideridir. Ancak Genel Sekreter’in de uygun görmesi durumunda, belirli bir tarihteki her bir temsiliyette Genel Komite arasından bir sekreter görevlendirilebilir.

c) BY’nin çalışmalarını düzenli yürütebilmesi için gerekli önlemleri alır. Yetkili organlarca alınan kararların uygulanmasını sağlar ve denetler.

ç) Genel Sekreter, Genel Kurul’dan sonra BY Meclisi’ne ve Genel Komite’ye karşı sorumludur.

d) Genel Sekreter’in yokluğunda kendisine Örgütlenme Sekreteri vekâlet eder.

e) Genel Sekreter, Genel Komite ve BY Meclisi toplantılarını yönetir.

Madde 19:
Mali Sekreter

a) BY’nin mali işlerini yürütür. Hesaplarını tutar.

b) Bölge Komitelerini mali olarak denetler. Ancak bütçesinin kendilerine kalan kısmını nasıl kullanacakları Bölge Komitelerinin sorumluluğundadır.

c) Bölgeler dahil, tüm gelirler ve harcamalar hakkında, her yılın Ocak ayında BY Meclisi tarafından onaylanmış olarak Üyelere bilgi verilir ve gelir-giderler her zaman tüm Üyelerin denetimine açıktır. Bunun uygulanması Mali Sekreter’in sorumluluğundadır.

ç) Genel Komite’nin onayı ile gelirleri artırıcı mali işler komitesi kurabilir.

Madde 20:
Örgütlenme Sekreteri

a) Genel Komitenin aldığı kararları Üyelere bildirir.

b) Aday Üyelerin ve Üyelerin kaydını tutar.

c) Yokluğunda Genel Sekreter’e vekâlet eder.

ç) Örgütlenmenin büyümesi ve yayılması için çalışmalar yürütür. Bu doğrultuda Genel Komite’nin onayı ile kampanyalar ve komiteler oluşturabilir.

d) Üyelerin eğitimi ile ilgilenir. Örgütsel eğitim dokümanlarını onaylar. Eğitime temel olacak tavsiye okuma listeleri hazırlar. Gerek gördüğü takdirde Genel Komite’nin onayı ile Eğitim Komitesi oluşturabilir.

Madde 21:
Basın-Yayın Sekreteri

a) Örgüt’ün propaganda işleri ile ilgilenir.

b) BY’nin fikirlerini yaymak için Genel Komite’nin onayı ile basılı, görsel, işitsel yayın organları oluşturur.

c) Örgüt’ün tüm basın-yayın organlarının doğal lideridir.

ç) Gerekli gördüğü basın-yayın organına, Genel Komite’nin onayı ile Yayın Yönetmeni atayabilir, görevden alabilir. Yayın yönetmeni, sorumluluğu altındaki yayın organının yönetimi için, Basın-Yayın Sekreteri’nin bilgisi dahilinde bir çalışma grubu oluşturmakta serbesttir.

d) BY’nin yayın organları editoryal olarak özerk olmakla birlikte; Genel Komite ve BY Meclisi’nin sorgulamasına ve Üyelerin eleştirisine açıktır.

e) Basın-Yayın Sekreteri gerekli gördüğü takdirde; Genel Komite’nin onayı ile Basın-Yayın Propaganda Komitesi oluşturabilir.

Madde 22:
Dış İlişkiler Sekreteri

a) BY’nin Kıbrıslı Türk halkı dışında örgütlenen yapılarla ilişkilerini düzenler.

b) Dış ilişkileri yürütmek için, Genel Komite’nin onayı ile Dış İlişkiler Komitesi oluşturabilir.

c) Çeviri vb. teknik konular ile ilgili çalışmalar yürütür.

ç) Dış ilişkiler çerçevesinde planlanan toplantı, eylem, etkinlik, enternasyonal dayanışma gibi faaliyetleri planlar, koordine eder, yönetir.

 BY’NİN ORTAK ESASLARI

Madde 23:

Kararların alınmasında iknaya dayalı konsensüs yöntemi esas olmakla birlikte, toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar alınabilir.

Madde 24:

Seçimler gizli oy, açık sayım ilkesince yapılır. Oylamada seçilecek organın seçilecek üye sayısı kadar kişiye oy verilir. Seçimlerde oy sırası ile en çok oy alanlar seçilmiş sayılırlar. Her türlü organın seçiminde, eşit oy alan adaylardan biri kadın ise, kadın aday seçilmiş sayılır. Seçilmiş organlardan bir kadın üyenin istifası veya görevinden ayrılması durumunda yeri doldurulurken, en çok oyu almış olan kadın adaya öncelik verilerek organ tamamlanır.

Madde 25:

Kurulların Başkanlık Divanları, aksine karar verilmedikçe, hazır bulunanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile seçilirler.

Madde 26:

Bildirilmiş geçerli bir mazereti olanlar hariç; herhangi bir BY organına üye olup da üst üste üç defa ilgili organın toplantısına katılmayan üyeler, ilgili organ kararı ile görevlerinden çekilmiş sayılırlar. Bu madde kadın üyeler hakkında uygulanırken, örgütün kadın üyelerin toplantıya katılımını kolaylaştıran ve teşvik eden önlemler alıp almadığı da değerlendirilir.

Madde 27:

BY’de tüm faaliyetler tam bir açıklık içinde yürütülür. Tüm BY Üye ve organlarının yapılan çalışmalar ile ilgili olarak zamanında, sürekli ve yeterli bir biçimde bilgilendirilme, bilgiye engelsiz ulaşabilme ve denetleyebilme hakkı vardır. İlgili sekreterler bunları gerçekleştirmekle yükümlüdür.

ONUR KURULU

Madde 28:

Üyeler ve BY organlarında görevli olanlara uygulanacak disiplin cezalarını karara bağlamak için BY Meclisi yetkilidir. BY Meclisi, bu yetkisini Onur Kurulu olarak icra eder.

Madde 29:

Onur Kurulu, BY üyesi olan veya olmayan bir kişinin yazılı olarak başvuruda bulunması halinde harekete geçer, savunma hakkının kutsallığı ilkesine riayet eder ve çalışmalarını makul olan en kısa sürede tamamlar. Hakkında Onur Kurulu’na başvuru olan Üye, BY Meclisi üyesi ise, bu konunun görüşüleceği toplantıya katılamaz.

Madde 30:

BY Genel Kurulu, Onur Kurulu için temyiz makamıdır. Onur Kurulu kararına karşı, karardan sonraki ilk Olağan Genel Kurul’da itiraz edilebilir.

Madde 31:

a) Onur Kurulu, işlenen suçun veya hatanın önemine göre; sözlü veya yazılı uyarma, görevden el çektirme, geçici çıkarma, kesin çıkarma cezalarından herhangi birini verebilir. Onur Kurulu’nun kararları gerekçeli olur.

b) Görevden el çektirme cezası alanlar, ceza tarihini izleyen altı ay içinde BY organlarında görev alamazlar.

c) Geçici çıkarma cezası bir yılı aşamaz. Bu cezayı alanların BY ile ilişkileri Onur Kurulu’nca verilen ceza süresince kesilir. Geçici çıkarma cezası alanlar ceza süresinin dolduğu günden başlayarak altı ay süre ile de BY organlarında görev alamazlar.

ç) Kesin ihraç cezası alanların BY Üyeliği sona erer ve kayıtları silinir.

d) Onur Kurulu’nun kararı ilk Olağan BY Genel Kurulunda istinaf edilebilir. Eğer karar kesin çıkarma cezası ise ve cezayı alanın talebi varsa Genel Komite, tek gündemli bir Olağanüstü Genel Kurul çağırmak zorundadır. Genel Kurul’un kararı kesindir.

Madde 32:

Aşağıdaki suçların işlendiğinin sabit bulunması durumunda, disiplin cezası verilmesi elzemdir:

a) Örgütün parasını kişisel amaçları için kullanmak;

b) Örgütün defter ve evraklarında tahrifat yapmak;

c) Örgüt kararlarına uymamak, eylemine karşı eylem yapmak;

ç) Özel alan dahil; kadına, çocuğa ve LGBTİ bireylere yönelik her türlü şiddet (cinsel, fiziksel, psikolojik vb.), baskı, tehdit, aşağılama, taciz, mobbing ve zorbalık yapmak;

d) Temel insan hakları ve/veya hayvan haklarına yönelik ihlallerde bulunmak veya böyle ihlallere destek olmak;

e) Geçerli bir mazereti olmaksızın, Tüzüğün 9’uncu maddesinin (a) bendine birbirini takip eden üç ay boyunca aykırı hareket etmek;

f) Tüzüğün 9’uncu maddesinin (d), (f), (h), (ı), (m) maddelerine aykırı hareket etmek.

Madde 33:

Hiçbir üye; söz, düşünce ve kanaatlerini ifade ettiği için veya BY’nin kararlarını eleştirdiği gerekçesi ile disiplin cezasına tabi tutulamaz. Bu Tüzüğün hiçbir maddesi, buna onay verir şekilde yorumlanamaz.

Madde 34:

Hakkında Onur Kurulu’na başvuru olan kişi(ler), örgüt üyeliğinden istifa etseler dahi, istifaları disiplin soruşturması tamamlanıncaya ve Onur Kurulu kararı açıklanıncaya kadar kabul edilmez. Ancak istifa etmişlerse üyelikleri askıya alınarak toplantılara katılımları engellenir.

Madde 35:

a) Kadına yönelik cinsel suç ve şiddet iddiaları ilgili kovuşturma sürecinin başlatılması için kadın beyanı esas alınır. Böyle bir durumda hakkında ithamda bulunulan kişi bir organda yönetici ise, kovuşturma süresince görevden el çektirilir.

b) Kadınlara, çocuklara ve LGBTİ bireylere yönelik suçların Onur Kurulunda görüşülmesine öncelik verilir.

c) Kadına ve çocuğa yönelik cinsel suçlar ve şiddet suçlarında, suçlanan kişi istifa etse dahi, disiplin soruşturması tamamlandığında Onur Kurulu kararı açıklanır.

ÇEŞİTLİ KONULAR

Madde 36:

Bu Tüzük, Bildirge ile bir bütün teşkil eder.

Madde 37:

Tüzük ve Bildirge’de Genel Kurul’da hazır bulunanların üçte ikisinin kararı ile değişiklik yapılabilir.

Madde 38:

Tüzüğü yorumlama yetkisi BY Meclisi’ne aittir.

Madde 39:

Tüzüğün öngörmediği durumlarla karşılaşılması halinde BY Meclisi durumla ilgili karar almak ve bu karara uygun bir tüzük değişikliğini en yakın Genel Kurula sunmakla yükümlüdür.

Madde 40:

Tüzükte yapılacak değişiklikler, Genel Kurul aksine bir karar vermedikçe, kabul edildiği anda yürürlüğe girer.

 

Bağımsızlık Yolu Tüzüğünü Bilgisayarınıza İndirmek İçin Alttakıi Linke Tıklayınız…

Bağımsızlık Yolu Tüzük

43 Paylaşımlar