Vakfın Mütevellisi Olabilme Şartları

Evkaf ve Vakıflar Kanununun mütevelli heyetinde bulunabilmek le ilgili kısmını yayınlıyoruz.

1955, Evkaf ve Vakıflar Kanununun 63’üncü maddesinin kendilerine vermiş olduğu salahiyete istinaden ve Ekselans Valinin tasvibi ile Evkaf Yüksek Meclisi, aşağıdaki Nizamnameyi yapmıştır.

 1. Bu nizamname, 1957, Evkaf ve Vakıflar (Mülhak Vakıflar) Nizamnamesi diyentesmiye edilecektir.
 2. Kanunun 29’uncu maddesinin (4)’üncü bendi tahtında Mahkeme tarafından tayin edilen mütevelliler müstesna, Yüksek Meclis tarafından kendisine tevliyet tevcih, ve Berat isdar edilmiyen hiç bir kimse mütevelli olarak hareket, veya hiçbir suretle vakıf
  mallara müdahale etmeyecektir.
 3. Yüksek Meclis tarafından kendisinden istenilen teminatı temin etmeden ve aşağıdaki hususlarda onu tatmin etmeden bir şahıs, herhangi bir mülhak vakfın mütevellisi olmak salahiyetine sahip olmayacaktır:
  (i) Kıbrısta daimi şekilde ikamet ettiği;
  (ii) Reşid olduğu;
  (iii) Şeref veya haysiyetini ilgilendiren her hangi bir suçtan veya altı aydan fazla hapislik cezası ile cezalandırılabilen bir suçtan mahkum olmadığı; bu, Polis makamlarından temin edilecek bir şahadetname ile ispat edilecektir.
  (iv) Vakfın muvafık bir şekilde idaresi için bedenen ve aklen müsait birisi olduğu; bu,Yüksek Meclis tarafından tasvib edilen bir doktordan temin edilecek bir şahadetname ile ispat edilecektir.
  (v) Her bakımdan hüsnü ahlak sahibi olduğu;
  (vi) Daha evvel her hangi bir vakfın mütevelliliğinden azledilmemiş olduğu;
  (vii) Vakfın muvafık bir şekilde idaresi için lazım olan dirayet ve bilgiye sahip olup olmadığını bulmak maksadı ile yapılacak bir imtihanda muvaffak olduğu;
  Bir Tali Okul veya daha yüksek bir ilim müessesesinden mezun olanlar bu imtihandan muaf tutulacaklardır.
  (viii) İlgili vakfiyede tevliyet için tesbit edilen gerekli evsafı haiz olduğu.
  Bunun isbatı için müstedi, istenilen diğer şeylere ilâveten, tam tafsilatı muhtevi Kaza Mahkemesinde icra edilen bir yeminle desteklenen bir yemin beyannamesi ile köy veya mahallesinin muhtarından, ilgili kazanın Komiseri tarafından da tasdik edilmiş, bir şahadetname ibraz etmelidir; mamafih
  Yüksek Meclis, arzu ettiği takdirde müstediden mezkur vesikanın yerine, aynı mealde selahiyettar bir mahkemeden alınmış bir hüküm ibraz etmesini talep edebilir.
  Bu maddede zikredilen vesikaların veya hükmün temin edilmesi için
  yapılan masraflar müstedinin kendisi tarafından şahsen ödenecektir.

YDP adayının milletvekilliği adaylığının düşürülmesi:

71 Paylaşımlar